Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

InnoLIMS

InnoLIMS Yleistä Palvelulaboratorioille Tutkimukseen Tuotantoon Käyttöliittymät

InnoLIMS tutkimuslaboratorioille

Etusivu / InnoLIMS / Tutkimukseen

Tutkimustoiminnassa on tärkeää, että pystytään hallitsemaan tutkimusprojekteja ja etsimään ratkaisu tai vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkittavaan ongelmaan. Kun kaikki tutkimukseen liittyvät tiedot saadaan talletettua tutkimusprojektille ja sen arkistoihin, löytyvät dokumentit ja tulokset helposti ja niitä pystytään tarkastelemaan ja vertailemaan toisiinsa. InnoLIMS® tuo sujuvuutta tutkimuslaboratorion toimintaan muun muassa seuraavilla ominaisuuksilla.

Hankkeet, projektit ja osaprojektit

InnoLIMSissä voidaan määritellä hankkeet ja projektit ja niille edelleen osaprojekteja, joille näytteet kirjataan ja kustannukset kohdistetaan. Hankkeiden, projektien ja osaprojektien avulla saadaan työt ja näytteet ryhmiteltyä sopiviksi kokonaisuuksiksi. Projekteilla, näytteillä ja tutkimuskohteilla on sähköiset arkistot, joihin voidaan tallentaa missä tahansa muodossa olevia tiedostoja, esimerkiksi laitteelta tulevia spektrejä, valokuvia tai dokumentteja. Tutkimuksen valmistuttua voidaan tulostaa tutkimusselostus. Tutkimusselostus voidaan tallentaa pdf-tiedostoksi, jolloin siihen saadaan sähköinen allekirjoitus.

Kuvakaappaus näytteidenkäsittelystä image-max

Näytteiden käsittely

Näytteet kirjataan InnoLIMSiin joko yksittäisnäytteinä tai ne kopioidaan mallinäytteistä tai aikaisemmista näytteistä. Sisäänkirjauksen yhteydessä näytteille saadaan automaattisesti näytenumerot ja viivakoodilliset tarrat. Yksiselitteisellä näytetunnuksella varmistetaan, että näyte on jäljitettävissä ja erottuu muista näytteistä. Näytteille voidaan kirjata analyysipaketteja ja yksittäisiä määrityksiä. Kirjattavia näytteitä voidaan monistaa N kappaletta ja syöttää esimerkiksi näytteiden mukana tulleet perustiedot kerralla kaikille näytteille.

Tämän jälkeen näytteet tulevat tekemättömien listoille ja laitteiden näytejonoihin. Kun tulokset on kirjattu, niin näytteet eivät enää näy tekemättömien listoilla. Rinnakkaismittauksista järjestelmä laskee automaattisesti keskiarvot ja keskihajonnat. Näytteiden tilaa voi seurata jatkuvasti. Kaavojen tulkintamoduulin InnoLIMS Calc avulla voidaan laskea lopputulokset mitattujen arvojen perusteella. Näytteistä voidaan tehdä jatkonäytteitä tai useasta eri näytteestä voidaan tehdä kokoomanäyte. Sähköiseen arkistoon voidaan tallettaa muut näytteeseen liittyvät dokumentit, esimerkiksi lähetteet ja spektrit.

Kuvakaappaus näytteistä

Näyteryhmät

Näytteet jaotellaan näyteryhmiin. Näitä voivat olla esimerkiksi maanäytteet, vesinäytteet, mikrobiologiset näytteet sekä kalibrointi- ja laadunvalvontanäytteet. Oletuksena kaikki näytteet aukeavat samanlaisella näytelomakkeella, mutta lomaketta voi myös muuttaa eri näyteryhmille. Esimerkiksi maanäytteet voidaan avata lomakkeella, jolla on valmiiksi rakeisuuskäyrä.

Tutkimussuunnitelma

InnoLIMSissä voidaan tehdä tutkimussuunnitelma. Tämä sisältää näytteenottokalenterin, jonka avulla voidaan suunnitella, milloin tarvittavat näytteet otetaan. Otettavat näytteet ja niistä tehtävät määritykset voidaan merkitä etukäteen näytteenottokalenteriin. Tutkimussuunnitelmalle voidaan tallentaa myös tehtäviä.

Raportointi

InnoLIMSiin tallennetut tutkimustulokset saadaan helposti raporteille, taulukoihin ja graafisiksi esityksiksi. Tulostaulukot saadaan helposti siirrettyä Exceliin jätkokäsittelyä varten. Graafisissa esityksissä X-akselille voidaan valita aika tai mikä tahansa näytteen ominaisuus tai olosuhde näytteenottohetkellä. Tällöin voidaan seurata eri asioiden vaikutusta toisiinsa. Kuvaajia voi tehdä esimerkiksi tutkimuskohteen tai koepaikan tuloksista. Eri tutkimuskohteiden tai tuotteiden mitattuja ominaisuuksia voi verrata graafisesti toisiinsa. Myös erikoisemmat kuvaajat, kuten rakeisuuskäyrät onnistuvat InnoLIMSin avulla.

Kuvituskuva