Muutamme mittaukset jalostetuksi tiedoksi

InnoLIMS

InnoLIMS Yleistä Palvelulaboratorioille Tutkimukseen Tuotantoon Käyttöliittymät

Yleistä

Etusivu / InnoLIMS / Yleistä

InnoLIMS sopii tutkimukseen, tuotekehitykseen, tuotantoon ja omavalvontaan kaiken kokoisissa organisaatioissa. Tyytyväisiä InnoLIMS-käyttäjiä löytyy niin pienistä ja suurista yrityksistä kuin julkisista tutkimuslaitoksista. InnoLIMSin perustana on tietokanta, jonne laboratorion tai tuotantolaitoksen toimintaan liittyvät mittatiedot tallennetaan. Tämän lisäksi InnoLIMSin sähköisiin arkistoihin voidaan tallentaa mitä tahansa sähköisessä muodossa olevia tiedostoja.

InnoLIMSin toimitus sisältää takuuajan. Takuuajan jälkeen voimassa oleva ylläpitosopimus varmistaa sen, että ongelmatilanteissa tarvittava apu on nopeasti ja helposti saatavilla. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja siihen voidaan tehdä myös asiakaskohtaisia ominaisuuksia toiveiden mukaisesti.

InnoLIMS palvelulaboratorioille


InnoLIMSin avulla analyysitilaukset hoituvat sujuvasti tilauksen vastaanotosta tuloksien ja laskun lähettämiseen asiakkaille. Tilatut analyysit tulevat tekemättömien listoille, joilta voidaan helposti nähdä mistä näytteistä on määrä mitata mitäkin ominaisuuksia. Laiteliitäntöjen avulla tulokset saadaan järjestelmään suoraan laitteelta. Lisäksi tuloksia voidaan kirjata käsin menetelmittäin tai näytteittäin. Valmistuneesta tilauksesta saadaan tehtyä automaattisesti tutkimustodistus, johon saadaan tarvittaessa sähköinen allekirjoitus. Tulokset ja tutkimustodistukset voidaan julkaista asiakkaan haettaviksi InnoLIMS Extranet sivustoon.

➜ Lue lisää InnoLIMS
-palvelusta palvelulaboratorioille

InnoLIMS tutkimuslaitoksille


InnoLIMS sopii tutkimuslaitoksille sekä projektiluontoiseen työskentelyyn että jatkuvaan seurantaan. Tutkimushankkeet voidaan jakaa tutkimusprojekteiksi, joilla kullakin on omat tutkimustavoitteensa. Hankkeelle, tutkimusprojekteille, niiden näytteille ja tutkimuskohteille voidaan tallentaa missä tahansa muodossa olevia tiedostoja sähköiseen arkistoon. Mitatuista tai havaituista ominaisuuksista saadaan pitkän aikavälin kuvaajia ominaisuuden kehittymisestä tai korrelaatiokuvaajia, joissa voidaan seurata yhden ominaisuuden vaikutusta toiseen. Tuloksista saadaan erilaisia raportteja, joilla ne ovat helposti luettavissa. Tutkijoiden on myös mahdollista hakea itse tulokset, tehdä yhteenvetoja ja tarkastella tietoja käyttöoikeuksiensa rajoissa.

➜ Lue lisää InnoLIMS
-palvelusta tutkimuslaitoksille
Takaisin ylös

InnoLIMS tuotantolaitoksille


InnoLIMS sopii tuotantolaitoksille laadunvalvontaan, tuotekehitykseen ja reklamointien käsittelyyn. Näytteet voidaan kirjata helposti järjestelmään näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Seuranta jaotellaan automaattisesti vuosi- ja kuukausikohtaisesti, joten tulokset ovat helposti löydettävissä. Prosessinäytteille merkitään mallinäytteen perusteella, mitä määrityksiä niille tehdään. Määrityksiä voi erikoistilanteissa myös lisätä tai poistaa. Määritykset näkyvät tekemättömien listoilla ja ne tulevat laitteiden näytejonoihin. Tulokset voidaan siirtää suoraan laitteelta InnoLIMSin tietokantaan tai kirjata käsin tietokantaan. Kun tulos on kirjattu, InnoLIMS tarkistaa heti onko se pysynyt laaturajojen sisällä ja antaa hälytyksen laaturajojen ylityksestä. Laadunvalvonnasta saadaan numeeriset ja graafiset seurantaraportit. Asiakkaita varten voidaan tulostaa tuoteseloste, jossa on kyseisen erän mitatut tiedot.

➜ Lue lisää InnoLIMS
-palvelusta tuotantolaitoksille

InnoLIMS käyttöliittymät


 • InnoLIMSiä käytetään seuraavilla käyttöliittymillä:

 • selainkäyttöliittymä InnoLIMS www™ omaan sisäiseen käyttöön
 • selainkäyttöliittymä InnoLIMS Extranet™ asiakkaiden käyttöön
 • työasemakäyttöliittymä InnoLAB™ omaan sisäiseen käyttöön

Kaikissa käyttöliittymissä on tuki eri kieliversioille ja termeille.

➜ Lue lisää InnoLIMS
käyttöliittymistä
Takaisin ylös

Laite- ja ohjelmaliitännät

InnoLIMS sisältää moduulin tiedonkeruuseen suoraan laitteelta. Tämä nopeuttaa tulosten valmistumista ja poistaa inhimilliset virheet. Laitteen ominaisuuksien salliessa InnoLIMSillä voidaan myös ohjata laitetta. InnoLIMSillä voi myös tehdä tekemättömien määrityksien listoja laitteittain ja kerätä tekemättömät määritykset laitteen näytejonoon. InnoLIMSistä voidaan tehdä liitäntöjä myös muihin ohjelmistoihin (mm. taloushallinto-, toiminnanohjaus- ja viranomaisjärjestelmät). Siirrot onnistuvat sujuvasti InnoLIMSistä myös Exceliin ja tekstitiedostoihin ja toisinpäin. Nämä vähentävät käsityön määrää ja mahdollistavat tietojen sujuvan ja virheettömän liikkumisen järjestelmästä toiseen.

Laiteliitäntänäkymä

Laskentakaavojen tulkinta

InnoLIMSin kaavojentulkintamoduulin InnoLIMS InnoCalc avulla järjestelmä pystyy laskemaan mitatuista arvoista halutut raportoitavat lopputulokset, esimerkiksi kuiva-ainepitoisuuden tai rakeisuuskäyrän. Rinnakkaismäärityksistä lasketaan automaattisesti keskiarvot ja keskihajonnat. InnoLIMS InnoCalcin avulla pystytään vähentämään käsinkirjausta. Tämä nopeuttaa tulosten talletusta ja vähentää virhekirjauksia. InnoLIMSiin voidaan määritellä laaturajat eri ominaisuuksille, jolloin järjestelmä tarkistaa ne välittömästä mittausarvon tullessa järjestelmään.

Laskentakaavat
Takaisin ylös

Laatujärjestelmien mukainen toiminta

InnoLIMS sisältää kaikkien tietojen jäljitettävyyden (audit trail). Kaikilla näytteillä on yksiselitteinen näytetunnus, jolloin voidaan aina varmistaa että oikea näyte on käsittelyssä. InnoLIMSiin tallennetut tiedot löytyvät helposti vielä vuosienkin päästä. Jokaisesta tietojen muutoksesta jää jälki, josta selviää kuka muutoksen on tehnyt, mitä on muutettu ja milloin. Aikaisemmin tallennetut ja poistetut tiedot löytyvät myös muutoshistoriasta. Järjestelmässä on hyväksyntämenettelyt eri asioille. Tulosten hyväksyntä voi olla automaattista tai se voidaan määrittää työnjohdolle. Vastaavasti näytteiden, tilausten, osaprojektien, projektien ja hankkeiden hyväksyntä voi olla automaattista tai se voidaan määrittää työnjohdolle tai päälliköille. Järjestelmän käyttäjät kuuluvat käyttäjäryhmiin (rooleihin), joilla on erilaiset käyttöoikeudet. Menetelmien ja laitteiden antamaa tulosten laatua seurataan laadunvalvontanäytteiden (X-kortit, R-kortit, ..), kalibrointien ja huoltojen avulla. Tuotteille ja tutkimuskohteille voidaan määrittää laaturajat.

Laatujärjestelmä

Omat kyselyt ja omat raportit

InnoLIMSissä tiedot ovat helposti haettavissa ja tulokset saadaan erilaisille valmiille raporteille. Tämän lisäksi käyttäjät voivat tehdä SQL-kielellä omia adhoc hakuja ja määritellä raporttigeneraattorilla omia adhoc raportteja. Omille raporteille saadaan esimerkiksi tietyn tyyppisten näytteiden valitut määritykset halutulta aikaväliltä. Käyttäjä voi muotoilla raportista haluamansa näköisen. Käyttäjä pääsee määrittelemään myös näytteille tulostettavien tarrojen sisällön, viivakoodin ja muodon.

Tuntikirjanpito

InnoLIMSin avulla voidaan helposti pitää kirjaa käytetystä työajasta hankkeisiin, projekteihin ja tilauksiin. Myös laitteiden käyttötunneista voidaan pitää kirjaa. InnoLIMSiin kirjattuja henkilö- ja laitetyötunteja voidaan käyttää apuna laskutuksessa ja kuormituslaskennassa.

Perustietorekisterit

Useimmille perustiedoille voidaan tallentaa liitetiedostoja, esimerkiksi kuvia tai dokumentteja.

 • InnoLIMS sisältää muun muassa seuraavat rekisterit:

 • asiakasrekisteri, johon voi tallentaa laboratorion sisäiset ja ulkoiset asiakkaat
 • kemikaalirekisteri, jolla voidaan pitää tarvittaessa kirjaa kemikaalien varastosaldosta ja tallentaa käyttöturvatiedotteet
 • spesifikaatiorekisteri, johon voi tallentaa laaturajat
 • lausuntokirjasto, jonne voidaan tallentaa yleisesti käytettyjä lausuntoja jolloin samaa lausuntoa ei tarvitse kirjoittaa koskaan kahteen kertaan
 • koepaikkarekisteri, johon voidaan tallentaa kukin koepaikka koordinaatteineen
 • tutkimuskohde- tai tuoterekisteri, jonne voidaan tallentaa näytetyypit tai tuotteet ja raaka-aineet
 • eräkirjasto, jonne voidaan tallentaa kustakin tuotteesta valmistetut erät
 • laiterekisteri, johon talletetaan kaikki tutkimustoiminnassa käytettävät laitteet, niiden kalibroinnit ja huollot

Kuvituskuva